STATUT STOWARZYSZENIA

FORUM FIRM Z SIEDZIBĄ W RADLINIE.

Uchwalony w Radlinie w dniu 25.06.2014 r.

ROZDZIAŁ I

   ———————–

     Postanowienia ogólne

§1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Forum Firm z siedzibą w Radlinie”.
 2. Stowarzyszenie pod nazwą „Forum Firm z siedzibą w Radlinie” powstało i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami /.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub innych podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, pozostałych organizacji oraz osób fizycznych
 • §2.

.

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza

       jej granicami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Radlin.
 • §3.

Stowarzyszenie używa pieczęci i znaków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • §4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o pokrewnych celach działania. Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje (fundacje, spółki, itp.).

ROZDZIAŁ II

                                                            ———————–

    Cele i sposoby ich realizacji

 • §5.

Celem Stowarzyszenia jest:

– aktywizacja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

– ochrona i rozwój przedsiębiorczości,

– działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

–  integracja przedsiębiorców regionalna, branżowa oraz inne formy,

– upowszechnianie i kreowanie nowatorskich form organizacyjnych przedsiębiorczości oraz dorobku producentów i usługodawców,

– budowanie oraz udostępnianie członkom bazy informacji gospodarczej,

– promocja podmiotów gospodarczych  poprzez udział w targach, wystawach, konferencjach, seminariach w kraju i za granicą,

– opiniowanie i inspirowanie tworzenia nowych regulacji prawnych sprzyjających przedsiębiorczości,

– gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących zasad funkcjonowania przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych oraz współpracy kooperacyjnej , organizacyjnej i finansowej,

– wspieranie inicjatyw gospodarczych w kraju i za granicą,

– lobbing na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców w kraju i regionie,

– reprezentacja interesów członków, innych podmiotów i grup społecznych wobec władz samorządowych, administracji państwowej,

– zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych związanych z działalnością gospodarczą, podejmowanie interwencji, występowanie do organów państwowych z wnioskami, propozycjami i opiniami,

– opiniowanie i inspirowanie tworzenia nowych regulacji prawnych sprzyjających przedsiębiorczości,

– prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla przedsiębiorców,

– delegowanie przedstawicieli do organów kolegialnych oraz do organizacji społecznych,

– zgłaszanie w imieniu środowiska kandydatów na funkcje przedstawicielskie do organów: władzy ustawodawczej, samorządu terytorialnego, innych organizacji społecznych i zawodowych,

– wykonywanie celów i zadań wynikających z zaistniałych potrzeb lub przepisów prawnych,

– udzielanie informacji o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego, programów pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

–  pomoc doradczą związaną z aplikowaniem o fundusze unijne,

– udzielanie informacji o wykorzystaniu poza bankowych źródeł finansowania w realizacji inwestycji, o zarządzaniu wierzytelnościami oraz ich ściąganiem, o zabezpieczaniu transakcji handlowych, ocenie i po uzyskaniu informacji o kontrahentach handlowych, zarządzaniu ryzykiem kursowym w działalności gospodarczej, zarządzaniu zmianą, zarządzaniu kryzysowym w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach,

– promocja sztuki i wzornictw,

– promocja mediacji,

– organizowanie targów, wystaw, pokazów, konkursów, jarmarków, pikników i wyjazdów szkoleniowych,

– organizowanie szkoleń w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków  i zatrudnionych przez nich pracowników oraz innych osób,

– współdziałanie z władzami oświatowymi i szkołami, jednostkami naukowo – badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach zastosowania,

– organizacja konferencji , wystaw , prowadzenie biblioteki,

– działanie na rzecz edukacji, turystyki, kultury, ekologii,  kultury fizycznej, ekonomi i sztuki,

– uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr,

– propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,

– prowadzenie kursów, szkoleń, seminariów lub innych form dokształcania,

– doradztwo zawodowe,

– szkolenie uczni i bezrobotnych,

– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

– wspieranie i tworzenie inicjatyw, zmierzających do poprawy środowiska naturalnego,

– działania wspierające rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych oraz innych obywateli i organizacji,

– wspieranie i propagowanie inicjatyw regionalnych,

–  promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem lokalnym i

  regionalnym oraz podmiotami gospodarczymi,

– promocja równouprawnienia,

 • §6.

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

– prowadzenie konsultacji i działalności doradczej i szkoleniowej dla przedsiębiorców, instytucji, osób Fizycznych,

– prowadzenie punktu pożyczkowego dla przedsiębiorców,

– wpływy z majątku stowarzyszenia oraz z prowadzonej działalności gospodarczej i finansowej, w tym od udzielonych pożyczek, kredytów i gwarancji finansowych,

–  zbieranie środków finansowych dla zapewnienia funduszy pozwalających na realizację zadań statutowych,

– organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań, sympozjów, odczytów, wykładów. i innych form współpracy realizujących cele stowarzyszenia,

– prowadzenie własnej działalności gospodarczej i finansowej,

– działalności związanej z organizacją targów i wystaw,

– tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych,

– współpraca z środkami masowego przekazu i instytucjami naukowymi, a także osobami

  fizycznymi i prawnymi, których działalność wiąże się z działalnością statutową,

– działalność wspomagająca technicznie, szkolnictwo , informacyjnie mieszkańców regionu,
– popieranie i rozwijanie ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczości,

– organizowanie działalności samopomocowej wśród członków,

– organizowanie wymiany doświadczeń zawodowych,

– organizacja pomocy prawnej,

– prowadzenie działalności wydawnicze,

– stworzenie punktu mediacji gospodarczej,

– wynajem sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego,

– inicjatywy prawne na szczeblu regionalnym i krajowym,

– analizowanie zagadnień technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych dla doskonalenia metod zawodowych,

– popularyzację nowoczesnych zasad gospodarowania surowcami, urządzeniami w procesie      technologicznym produkcji oraz indywidualnych osiągnięć zawodowych,

– współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami w kraju i za granicą.

– czuwanie nad przestrzeganiem przez członków etyki zawodowej,

– wydawanie prasy i wydawnictw zawodowych, zgodnie z przepisami prawa,

– udzielanie pomocy zawodowej, prawnej organizacyjnej oraz poradnictwa finansowo-      księgowego członkom,

– realizację programu edukacji oświatowej, kulturalnej,

– gromadzenie środków na akcje charytatywne,

– wpływy z imprez, aukcji, giełd, targów, wystaw, koncertów itp,

– prowadzenie działalności marketingowej,

– organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych integrujących członków,

– ustanawianie wyróżnień i oznak honorowych oraz nadawanie ich osobom fizycznym, prawnym, instytucją zasłużonym dla celów realizowanych przez stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia,

– zbieranie środków finansowych na wspieranie oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz na cele charytatywne,

– rekomendację swoich członków,

-organizowanie targów, wystaw, pokazów, konkursów, jarmarków, pikników i wyjazdów szkoleniowych,

– prowadzenie Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego,

– powołanie ośrodka doradztwa zawodowego,

– udzielanie darowizn instytucjom na cele naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe oświatowo – wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, odnowy zdrowia i pomocy społecznej, na działalność charytatywno – opiekuńczą,

– gromadzenie środków materialnych (subwencji, składek członkowskich, fundacji, darowizn, itp.) na realizację celów Stowarzyszenia,

– analizowanie zagadnień technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych dla doskonalenia metod zawodowych,

– wykonywanie innych zadań powierzonych Forum Firm za jego zgodą przez odpowiednie władze rządowe oraz samorządowe,

– prowadzenie działalności gospodarczej w granicach obowiązującego prawa według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1727) do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej,

– inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów stowarzyszenia.

 • §7.

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do realizacji swych statutowych celów.

 • §8.

Działalność Stowarzyszenia to:

 1. Działalność nieodpłatna:
 2. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.
 3. Wydawanie książek.
 4. Wydawanie wykazów oraz list (np.: adresowych, telefonicznych).
 5. Wydawanie gazet.
 6. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
 7. Pozostała działalność wydawnicza.
 8. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
 9. Nadawanie programów radiofonicznych.
 10. Działalność związana z oprogramowaniem.
 11. Działalność portali internetowych.
 12. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
 13. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 14. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana.
 15. Działalność związana z dworactwem zawodowym, wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
 16. Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów i konferencji.
 17. Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.
 18. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 19. Działalność wspomagająca edukację (organizacja seminariów, warsztatów i kursów).
 20. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 21. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 22. Działalność bibliotek.
 23. Organizacja koncertów.
 24. Działalność związana z organizacją kursów.
 25. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 26. Prowadzenie działalności marketingowej.
 27. Organizowanie targów, wystaw, pokazów, konkursów, jarmarków, pikników i wyjazdów szkoleniowych.
 28. Organizacja pomocy prawnej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 29. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań, sympozjów, odczytów, wykładów i kongresów.
 30. Prowadzenie konsultacji i działalności doradczej i szkoleniowej dla przedsiębiorców, instytucji, osób fizycznych.
 31. Działalność związana z  pośrednictwem z pozyskiwania środków na rozwój Firm.
 32. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 33. Organizacja  współpracy środowisk naukowo – badawczych z przedsiębiorcami i innych form współpracy realizujących cele stowarzyszenia.
 34. Działalność odpłatna:
 1. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.
 2. Wydawanie książek.
 3. Wydawanie wykazów oraz list (np.: adresowych, telefonicznych).
 4. Wydawanie gazet.
 5. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
 6. Pozostała działalność wydawnicza.
 7. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
 8. Nadawanie programów radiofonicznych.
 9. Działalność związana z oprogramowaniem.
 10. Działalność portali internetowych.
 11. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
 12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 13. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana.
 14. Działalność związana z dworactwem zawodowym, wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
 15. Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów i konferencji.
 16. Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.
 17. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 18. Działalność wspomagająca edukację (organizacja seminariów, warsztatów i kursów).
 19. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
 20. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 21. Działalność bibliotek.
 22. Organizacja koncertów.
 23. Wynajem sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego.
 24. Prowadzenie działalności marketingowej.
 25. Organizowanie targów, wystaw, pokazów, konkursów, jarmarków, pikników i wyjazdów szkoleniowych.
 26. Organizacja pomocy prawnej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządza.
 27. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ,konferencji, spotkań, sympozjów, odczytów, wykładów i kongresów.
 28. Prowadzenie konsultacji i działalności doradczej i szkoleniowej dla przedsiębiorców, instytucji, osób fizycznych.
 29. Działalność związana z  pośrednictwem z pozyskiwania środków na rozwój Firm.
 30. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 31. Organizacja  współpracy środowisk naukowo – badawczych z przedsiębiorcami i innych form współpracy realizujących cele stowarzyszenia.
 • §9.
 1. Stowarzyszenie będzie prowadziło działalność gospodarczą, o której mowa w §6 w zakresie:

           PKD 73.11.Z  Działalność Agencji Reklamowych

           PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach

           PKD 70.21.Z Sprzedaży miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego miejsca

ROZDZIAŁ III

  ——————————

    Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • §10

 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Honorowych.
 3. Wspierających
 • §11.
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą: osoby prawne lub inne podmioty gospodarcze, stowarzyszenia, pozostałe organizacje i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
 2. Członkiem honorowym może zostać:
 3. osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla Stowarzyszenia,
 4. były członek zwyczajny Stowarzyszenia, który prowadził działalność gospodarczą.
 5. Członkiem wspierającym może być podmiot lub osoba, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową, doradczą oraz inna formę pomocy dla Stowarzyszenia.
 • §12.
 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 2. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia; czynne prawo wyborcze przysługuje  dopiero po upływie sześciu miesięcy przynależności do tego Stowarzyszenia.
 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 4. korzystania ze świadczeń pomocy koleżeńskiej na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 5. noszenia odznaki Stowarzyszenia.
 6. Członek honorowy ma prawo do:
 7. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 8. korzystania ze świadczeń pomocy koleżeńskiej na zasadach takich jak członek zwyczajny,
 9. ubiegania się o zwolnienie z obowiązku płacenia składek. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd Forum na wniosek zainteresowanego.
 10. Członek wspierający ma prawo do :
 1. legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia
 2. brania udziału przez uprawnionego przedstawiciela w Walnym Zebraniu Członków – z głosem doradczym
 • §13.
 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia orazpopierać jego działalność,
 3. uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
 4. opłacać składki członkowskie w terminie i wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków.
 5. Członek honorowy ma obowiązek popierać działalność Stowarzyszenia.
 6. Członek wspierający ma obowiązek :
 7. udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszenia
 8. opłacać zdeklarowaną składkę miesięczną w wysokości nie mniejszej niż uchwalona przez

    walne Zebranie Członków

ROZDZIAŁ IV

  ——————————–

Sposoby nabywania i utraty członkostwa

 • §14.
 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego.
 4. Osoba zainteresowana, spełniająca wymogi określone niniejszym statutem, staje się członkiem Stowarzyszenia w dniu podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • §15.
 1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
 2. dobrowolnego wystąpienia,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okrestrzech miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
 4. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
 5. skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych,
 6. śmierci członka.
 7. O utracie członkostwa w przypadkach określonych w ust. 1 decyduje Zarząd podejmując uchwałę o skreśleniu z listy członków.
 8. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni.
ROZDZIAŁ V

———————————-

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

 • §16.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Koleżeński.
 • §17.
 1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.
 • §18.
 1. Wyboru władz, o których mowa w §16. pkt. 2, 3, 4, dokonuje Walne Zebranie Członkóww głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach określonych w §18. Walne Zebranie Członków może zdecydować o głosowaniu tajnym. Utajnienie głosowania wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.
 • §19.
 1. Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa wraz z upływem kadencji, a w czasie jejtrwania na skutek:
 2. ustania członkostwa,
 3. rezygnacji z mandatu,
 4. wykluczenia ze składu władz,
 5. śmierci.
 6. Odwołanie członka Władz Stowarzyszenia może nastąpić z powodu:
 7. Nie wypełnienia przez członka obowiązków statutowych.
 8. Prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, postanowieniami statutu, uchwałami Władz Stowarzyszenia.
 9. Odwołanie członka Władz Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zwykłą większością głosów.
 10. Odwołanemu członkowi władz przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.Uchwała tego organu podjęta bezwzględną większością głosów jest ostateczna.
 11. W razie wygaśnięcia mandatu członka władz, w czasie trwania kadencji, Zarządowi,Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu przysługuje prawo kooptacji spośród członków, którzy uzyskali kolejną ilość głosów, jednakże liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków władz pochodzących z wyborów bezpośrednich.Członkowie, którzy uzyskali kolejną ilość głosów muszą złożyć jednoznaczną deklarację wstąpienia lub zrzeczenia się mandatu władz Stowarzyszenia.
 12. Uchwały Władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały także w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 13. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.
 • §20.

Walne Zebranie Członków

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Członków jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w terminie pierwszym oraz bez względu na ilość członków – w terminie drugim.
 4. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd określając jego termin i miejsce. Zarząd o zwołaniu Walnego Zebrania zawiadamia członków przesyłając na 14 dni przed datą zebrania zawiadomienia, w których określa się termin, miejsce oraz przedmiot obrad
 5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje wybrane każdorazowo spośród członków obecnych na Walnym Zebraniu, Prezydium w składzie:
 6. Przewodniczący,
 7. Zastępca Przewodniczącego,
 8. Sekretarz.
 9. W przypadku, gdy w głosowaniu uczestnicy Walnego Zebrania wypowiedzą się w równej ilości za i przeciw uchwale rozstrzyga głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 • §21.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór członków zarządu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 5. Uchwalanie planów finansowych Stowarzyszenia.
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 7. Ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia.
 8. Uchwalanie statutu i jego zmian.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania Stowarzyszenia.
 • §22.
 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku najpóźniej do końca czerwca.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie porządku obrad, którego projekt przedstawia Zarząd.
 • §23.
 1. Zarząd może zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:
 2. a)z własnej inicjatywy,
 3. b)na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. c)na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • §24.

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu do siedmiu członków. Na czele Zarządu stoi Prezes Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch Wiceprezesów,Sekretarza i Skarbnika.
 3. Członkowie Zarządu reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz Prezes oraz Wiceprezesi Stowarzyszenia składają oświadczenia woli w jego imieniu oraz kierują pracami Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co miesiąc jednak nie rzadziej niż kwartalnie.
 • §25.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością oraz zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
 2. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwalanie programów działalności Stowarzyszenia.
 4. Przyjmowanie zapisów i darowizn.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych z zastrzeżeniem §25. pkt. 3.
 7. Występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego.
 8. Powoływanie komisji problemowych – jako organów pomocniczych Zarządu.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 10. Zatrudnianie osób niezbędnych do prowadzenia działalności Stowarzyszenia.
 11. Zaciąganie najwyższej kwoty zobowiązań do wysokości określonej w uchwale Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 12. Inne działania bieżące wynikające ze statutu Stowarzyszenia.
 13. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 • §26.

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącegoi Sekretarza.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niżraz w roku.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu.
 • §27.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, zeszczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.
 3. Uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 4. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.
 5. Występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 • §28.

Sąd Koleżeński

 1. Sąd koleżeński składa się z trzech członków.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącegoi Sekretarza.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 • §29.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozpoznawanie spraw dotyczących naruszenia przez członków postanowień statutu,programu Stowarzyszenia, popełnienia czynów nieetycznych oraz spraw spornych wynikłych między członkami w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
 3. Sporządzanie projektu regulaminu Sądu Koleżeńskiego.
 4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
 • §30.
 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 2. Termin wniesienia odwołania, o którym mowa w pkt. 1 wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.
 • §31.

Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków o zawieszenie wypełniania funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Wnioskuje o wykluczenie członkostwa do Zarządu.

ROZDZIAŁ VI.

 ———————————

   Majątek Stowarzyszenia

 • §32.
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 3. wpływy ze składek członkowskich oraz świadczenia członków,
 4. dochody z własnej działalności gospodarczej i działalności statutowej,
 5. darowizny, spadki, zapisy,
 6. dotacje i subwencje,
 7. środki przekazane przez fundacje,
 • §33.
 1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagana jest reprezentacja łączna Prezesa i Wiceprezesa lub dwóch Wiceprezesów , Prezesa i Skarbnika, bądź Wiceprezesa i Skarbnika.
 2. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jednakże dochody czerpane z tej działalności są przeznaczane na realizację jego statutowych celów.

ROZDZIAŁ VII.

 ——————————–

   Biuro Stowarzyszenia

 • §34.
 1. Do prac administracyjno – organizacyjnych Stowarzyszenia tworzy się biuroStowarzyszenia.
 2. Zarząd może zatrudnić pracowników do pracy w biurze na zasadach określonychw Kodeksie Pracy.
 3. Pracami biura kieruje osoba zatrudniona przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VIII.

  ———————————

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • §35.

Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionej do głosowania.

 • §36.
 1. Uchwałę w sprawie samo rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o której mowa w pkt. 1 rozpoczyna postępowanie likwidacyjne Stowarzyszeniaokreślając przebieg tego postępowania.
 3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele wymienione w uchwaleokreślonej w pkt. 1.
 4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, chyba że uchwała o samo rozwiązaniu stanowi inaczej.

ROZDZIAŁ IX.

 ——————————-

        Postanowienia końcowe

 • §37.
 1. Wszelkie nieuregulowane niniejszym statutem sprawy reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o Stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20 poz. 104 / z późniejszymi zmianami.W pozostałych sprawach zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy statut został opracowany na posiedzeniu osób – założycieli Stowarzyszenia w dniu 12 marca 1998 roku, oraz uzupełniony i poprawiony decyzją Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w dniu 22 luty 2002 r.