Zasady przetwarzania danych osobowych – RODO

Na podstawie artykułu 13 i artykułu 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (zwane dalej RODO), celem realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych jest:

Stowarzyszenie Forum Firm z siedzibą w Radlinie
Ul. Rymera 15/3
44-310 Radlin
e-mail: forum-firm@wp.pl
tel.: (32) 459 02 57

 1. Dane przetwarzane są celem wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa, lub świadczenia usług dla zainteresowanych nimi osób – na podstawie artykuł 6 ust. 1 lit. a-e RODO.
 2. Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: Organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych), komercyjne podmioty finansowe (w zakresie bieżącej obsługi finansowej Administratora danych), inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych).
 3. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 4. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.
 5. Każdej z osób której dane są przetwarzane przysługą pełne prawa zgodnie z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych.
 6. Okres przechowywania danych jest zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczony zostaje na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ze zm., a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje okresu dot. konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
 7. Każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Zależnie od sprawy, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Administrator danych zbiera minimalną ilość danych niezbędną do podjęcia działania. Niepodanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych.
 11. Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
 12. Jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, Administrator danych zobowiązuje się podać osobie, której dane dotyczą, informację o źródle pochodzenia danych osobowych – a gdy ma to zastosowanie, czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.
 13. Posiadane przez Administratora dane wykorzystywane są do przesyłania informacji/zaproszeń związanych z jego działalnością tj. spotkania członków, konferencje, szkolenia, imprezy, seminaria
 14. Biorąc udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie, a także na umieszczenie swoich danych (imię i nazwisko) na liście uczestników.

Regulamin imprez – COVID 19

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczestników wydarzeń i imprez plenerowych organizowanych przez Forum Firm z siedzibą w Radlinie w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-COV-2

 1. Wydarzenia i imprezy plenerowe organizowane przez Forum Firm z siedzibą w Radlinie (dalej Forum) w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2 mają charakter imprez otwartych i zamkniętych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się i używania podczas imprezy maseczki zakrywającej nos i usta.
 3. Niepełnoletni mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna lub rodzica.
 4. Opiekun zobowiązany jest do podpisania zgody na przygotowanych przez Forum listach na uczestnictwo dzieci w warsztatach ekologicznych.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni przed rozpoczęciem imprezy oraz przed i po każdorazowym uczestnictwie w warsztatach i spotkaniach.
 6. Podczas imprezy uczestnik zobowiązany jest do zachowania od innych uczestników dystansu min. 1,5 m odległości.
 7. Uczestnik w przypadku ustawiania się kolejki winien zachować dystans od innych uczestników min. 2 metry.
 8. Zasada dystansu społecznego nie obowiązuje niepełnoletnich pod opieką opiekuna lub rodzica oraz osoby z orzeczoną niepełnosprawnością wymagającej obecności lub pomocy opiekuna.
 9. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu.
 10. Prosimy o zachowanie ww. zasad dla Państwa i naszego bezpieczeństwa.

Podstawa: Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny [www.gov.pl/web/kultura 2 VI 2020 r.]